Cílem navazujícího magisterského studijního programu Učitelství chemie pro střední školy je příprava kvalitního středoškolského učitele, který disponuje potřebnými vědomostmi i dovednostmi ze všech základních chemických disciplín na úrovni současného vědeckého poznání. Absolventi rovněž prokazují znalosti a porozumění trendům vývoje pedagogického myšlení. Chápou principy pedagogiky a psychologie a dokáží je aplikovat. Jsou schopni pracovat v týmu a prezentovat výsledky své práce. Jsou schopni využívat teoretických poznatků v učitelské praxi.

Lze studovat v kombinaci s obory:

  • Učitelství biologie a environmentální výchovy pro střední školy minor
  • Učitelství biologie pro střední školy minor
  • Učitelství fyziky pro střední školy minor
  • Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro střední školy minor
  • Učitelství matematiky pro střední školy minor
  • Učitelství geografie pro střední školy minor

Kde se uplatníte?

Jako učitel střední školy, vyšší odborné školy nebo odborného učiliště, učitel druhého stupně základní školy, vychovatel, asistent pedagoga, pedagog volného času. Absolventi se mohou ucházet o pozice odborného, případně vedoucího pracovníka v chemicky zaměřených oborech jak ve státní, tak i v komerční sféře.

Podmínky pro přijetí

Ke studiu budou bez přijímacího řízení přijati úspěšní absolventi bakalářského studijního oboru Chemie pro víceoborové studium na PřF UP v Olomouci nebo absolventi analogického bakalářského studijního programu na jiné vysoké škole v ČR.

Předpokládaný počet přijatých: 50

Počet přihlášek v akademickém roce 2020/2021:

*maior (hlavní) studijní program
Jedná se o studium s dvěma studijními zaměřeními a tento studijní program bude maior (hlavním) studijním programem, ve kterém student píše závěrečnou práci a ke kterému je nutné přibrat jiný minor (vedlejší) studijní program. Tento studijní program lze také studovat ve variantě minoritního (vedlejšího) studijního programu