Studium si klade za cíl seznámit posluchače s aktuálními poznatky z oblasti organické chemie, syntézy organických sloučenin a studia jejich fyzikálně-chemických vlastností. V praktické rovině je studium zaměřeno na rozvoj dovedností studentů nutných pro zcela samostatnou výzkumnou práci, pouze s občasnou konzultací školitelem. Studenti by měli být schopni samostatně řešit problematiku přípravy nových sloučenin, jejich plnou charakterizaci pomocí moderních analytických metod, předpovídat a studovat jejich vlastnosti, navrhnout a provést modifikaci struktury za účelem zlepšení cílových vlastností apod. Cílem studia je tak příprava absolventů, kteří najdou uplatnění v chemickém výzkumu, kde je hlavní náplní syntéza a modifikace organických sloučenin.

Kde se uplatníte?

Absolvent je schopný provádět všechny laboratorní operace zaměřené na přípravu organických látek, využívat moderní syntetické přístupy a metody strukturní analýzy. V rámci studia může získat základní teoretický přehled z oblasti medicinální a bioorganické chemie, díky čemuž může rovnocenně spolupracovat se specialisty z těchto oborů. Díky jeho chemickému vzdělání se absolvent může ucházet i o postgraduální studium chemického zaměření.

Podmínky pro přijetí

Přijímací zkouška z organické, fyzikální, anorganické a analytické chemie. Přijímací zkouška může být prominuta absolventům bakalářských oborů Chemie, Chemie pro vzdělávání, Bioorganická chemie a chemická biologie, Biochemie a Bioanorganická chemie (přímá prostupnost).

Předpokládaný počet přijatých: 10