Obor zahrnuje teoretické a praktické základy z fyzikální a materiálové chemie, které jsou rozšířeny o moderní materiálové technologie, především nanotechnologie. Nosné předměty zahrnují pokročilé studium přípravy, vlastností a aplikací materiálů v ekologicky šetrných technologiích čištění vod, biomedicíně (cílený transport léčiv, kontrastní látky, teranostika, antimikrobiální technologie), katalýze a fotokatalýze (přímé solární štěpení vody) a také v technologiích využívajících moderní uhlíkové nanostruktury, jako jsou fulereny, grafen a jeho deriváty, uhlíkové nanotrubičky či uhlíkové kvantové tečky. Důležitou součást studijního plánu tvoří také předměty z fyziky pevné fáze, které jsou klíčové pro hlubší pochopení souvislostí mezi strukturou a vlastnostmi materiálů používaných v moderních technologiích. Absolvent ovládá vybrané mikroskopické metody (AFM, SEM, TEM), metody rtg-analýzy, moderní spektroskopické a spektrometrické metody (Mössbauerova spektroskopie, NMR, EPR, Ramanova spektroskopie) a další.

Kde se uplatníte?

Ve všech oborech využívajících fyzikálně chemické metody ve výzkumu a výrobě materiálů, v chemickém, farmaceutickém a potravinářském průmyslu, v kontrolních a průmyslových laboratořích i ve zkušebnictví, ale rovněž v medicíně nebo moderních technologiích čištění vod.

Podmínky pro přijetí

Bez příjímacích zkoušek jsou přijati absolventi oboru Chemie a Nanomateriálová chemie. Absolventi ostatních bakalářských oborů programu Chemie jsou přijati bez příjímacích zkoušek, pokud mají vážený studijní průměr do 1,5 a hodnocení SZZ z předmětů Obecná a fyzikální chemie (nebo Fyzikální chemie) „výborně“, Anorganická chemie (nebo Analytická chemie či Organická chemie) „výborně“.

Předpokládaný počet přijatých: 10