Studium jednoho ze základních chemických oborů, jehož úkolem je zkoumání vlastností látek a chemických dějů s cílem využít je v kvalitativní i Obor je zaměřen zejména na molekulární spektroskopie, elektrochemii, chemickou strukturu a výpočetní chemii. Vedle těchto základních disciplín se absolvent může profilovat buď do oblasti výpočetní materiálové a biofyzikální chemie zaměřené na vlastnosti pevných (zejména 2D) látek, strukturu a dynamiku nukleových kyselin a komplexních molekulových systémů, nebo do oblasti povrchových a reologických vlastností materiálů a nanomateriálů. Vedle teorie je důraz kladen také na konkrétní praktické aplikace jednotlivých disciplín. Trvalá pozornost je věnovaná nejmodernějším poznatkům a trendům v oboru.

Kde se uplatníte?

Ve výzkumu a průmyslu, kde jsou vyžadovány znalosti fyzikálně-chemických metod. Obzvláště pak v chemickém a farmaceutickém průmyslu; referenčních laboratořích, v medicíně a zemědělství. Konkrétně naši absolventi pracují například jako technologové při výrobě API látek, formulaci léčiv, jako technologové chemických procesů či vedoucí a zaměstnanci analytických a zkušebních laboratoří.

Podmínky pro přijetí

Bez příjímacích zkoušek jsou přijati absolventi oboru Chemie a Nanomateriálová chemie. Absolventi ostatních bakalářských oborů programu Chemie jsou přijati bez příjímacích zkoušek, pokud mají vážený studijní průměr do 1,5 a hodnocení SZZ z předmětů Obecná a fyzikální chemie „výborně“, Analytická chemie (nebo Anorganická chemie, Organická chemie či Biochemie) „výborně“.

Předpokládaný počet přijatých: 10