Cílem studia je výchova a příprava chemiků kvalifikovaných pro základní i aplikovaný výzkum ve fyzikální chemii a řízení vědeckých laboratoří. Hlavní směry výzkumu jsou spojeny s aplikací metod kvantové teorie, fotochemie a elektrochemie pro studium biomolekul (včetně DNA) a praktické aplikace. Dalšími důležitými směry výzkumu jsou příprava, charakterizace a využití anorganických nanomateriálů, především nanočástic oxidů železa a vzácných kovů a sledování reaktivity organických molekul (např. indikátorů). Absolvent má všeobecný přehled v oblasti celého vědního oboru chemie a ovládá strategii, teorii i metodologii vědecké tvořivé práce, má zkušenosti se samostatným řešením vědeckého problému základního výzkumu a publikací výsledků v impaktovaném chemickém časopisu.

Kde se uplatníte?

Ve všech oborech činnosti, které využívají fyzikálně chemické metody výzkumu a výroby, mimo jiné ve výzkumu a průmyslu. Absolvent má zkušenosti s podáváním a správou národních a nadnárodních projektů.

Podmínky pro přijetí

Absolvování přijímacího pohovoru.