Doktorské studium poskytuje široký chemický a pedagogicko-psychologický základ a připravuje studenty na působení na pozicích samostatných vědeckých pracovníků se samostatným a tvořivým přístupem pro teoretické otázky chemického vzdělávání. Výuka integruje poznatky jednotlivých chemických oborů, didaktiky chemie a pedagogiky tak, aby student nacházel souvislosti, pochopil je a dokázal je využít ve své vědecké práci zaměřené na vzdělávání v chemii. Doktorandi během studia získají dovednosti kritického zpracovávání rešerší k zadané a studované problematice. Budou schopni vytvořit odborné texty k publikování v domácích i zahraničních časopisech, kriticky posuzovat zahraniční materiály k soudobým teoretickým otázkám chemického vzdělávání a aplikovat je do našich podmínek.

Kde se uplatníte?

Jako akademický nebo vědecký pracovník vysokých škol zajišťujících výuku didaktiky chemie, vědecký pracovník výzkumného ústavu v tuzemsku nebo zahraničí, specialista v pedagogických a organizačně-správních institucích i v soukromém sektoru, redaktor přírodovědných publikací a učebnic, specialista firem zabývajících se vývojem a výrobou přírodovědných pomůcek, pracovník MŠMT ČR věnující se přírodovědnému a celoživotnímu vzdělávání.

Podmínky pro přijetí

Úspěšné absolvování navazujícího magisterského studia oboru zaměřeného na výuku chemie na ZŠ či SŠ nebo odborného navazujícího magisterského studia chemického oboru v kombinaci se studiem oboru poskytujícího kvalifikaci učitele chemie. Příjímací pohovor je zaměřený na všeobecné chemické znalosti a orientaci v problematice obecného i chemického vzdělávání, motivaci k vědecké práci v oblasti chemického vzdělávání a zvolené téma disertační práce. Součástí přijímacího pohovoru je také prověření znalosti anglického jazyka v mluvené i psané podobě.