Obor je koncipován jako souhrn teoretických předmětů a praktických kurzů z biologických, biochemických, biotechnologických a molekulárně biologických disciplín s důrazem na to, aby absolventi uměli uplatňovat v praxi moderní biotechnologické metody. Absolventi se orientují v problematice moderních technologií produkujících bioprodukty rostlinné a mikrobiální buňky, produkce biofarmak, nových odrůd plodin a biologicky účinných látek. Důraz je kladen na pochopení molekulární struktury genů, chromozomů a informačních makromolekul, na praktické aplikace rekombinantních DNA technologií a transformačních technik. Absolventi ovládají problematiku využití geneticky modifikovaných organismů v biotechnologiích, rizika jejich přípravy, pravidla bezpečnosti práce s transgenními organismy i etické problémy související s mezidruhovým přenosem genů a přípravou transgenních organismů. Chápou význam metodických postupů molekulární biologie, genového klonování a in vitro technik, teoreticky a prakticky aplikovatelných v biotechnologiích, a prakticky je ovládají.

Kde se uplatníte?

Na pozicích v rámci laboratorní, výzkumné nebo výrobní praxe v oblasti zemědělských, potravinářských, chemických, farmaceutických a environmentálních biotechnologií. Ve výzkumných a šlechtitelských ústavech, v státní správě zajišťující kontrolu životního prostředí nebo obchodních podnicích zabývajících se prodejem biochemikálií.

Podmínky pro přijetí

Absolventi bakalářského studia oboru Biotechnologie a genové inženýrství budou přijati do navazujícího magisterského studia na základě přímé prostupnosti, pokud budou mít vážený studijní průměr z bakalářského studia menší nebo roven dvěma a výsledek jejich státních závěrečných zkoušek bude „velmi dobře“ a lepší. Pro absolventy jiných příbuzných biologických, biotechnologických a chemických oborů bude přijetí podmíněno složením písemné přijímací zkoušky z buněčné biologie, biochemie a molekulární biologie v rozsahu bakalářských státních závěrečných zkoušek.

Předpokládaný počet přijatých: 10