Studium biochemie je ideální volba, když tě baví biologie i chemie. Biochemie je moderní, mezioborový a rychle se rozvíjející vědní obor, který umožní proniknout do tajů metabolických dějů a jejich regulací v živých organismech. Nedílnou součástí biochemie je i molekulární biologie. Při studiu biochemie tě čekají zajímavé předměty: biochemie, mikrobiologie, rostlinná biochemie, imunochemie, fyziologie, molekulární biologie, a mnohé další, na které v magisterském studiu budou navazovat speciální předměty jako je klinická biochemie, forenzní chemie, imunologie, hematologie, moderní metody molekulární biologie aj.. Je kladen důraz zejména na získání praktických zkušeností v řadě laboratorních cvičení. Naučíš se tak biochemické a molekulárně biologické metody, které se používají v diagnostických laboratořích a rovněž speciální metody využívané v rámci špičkového výzkumu. Zaměření své experimentální práce si pak můžeš vybírat z témat řešených na přírodovědecké, ale i na lékařské fakultě. Po bakalářském studiu biochemie máš přímou prostupnost na magisterské studium biochemie.

 

Kde se uplatníte?

Jako absolvent  studia biochemie se uplatníš v biochemických, biotechnologických, farmaceutických, zdravotnických a potravinářských laboratořích s výzkumným i diagnostickým zaměřením. Předpokládá se, že většina absolventů bude pokračovat v navazujícím magisterském studiu programu biochemie.

 

Podmínky pro přijetí

Studenti jsou přijímáni na základě výsledků písemného test z chemie a biologie. Přijímací zkoušky lze prominout účastníkům krajského či vyššího kola středoškolských soutěží v biologii nebo chemii, kteří se umístí na 1. až 3. místě. Tito uchazeči musí mít současně na střední škole ve všech posledních čtyřech ročnících klasifikaci z chemie i biologie menší nebo rovnu 1,8. Podmínkou pro prominutí přijímací zkoušky je i průměrný prospěch ve všech ročnících střední školy do 1,3 včetně (za poslední ročník se zohledňuje pololetní vysvědčení).