Cílem doktorského studijního oboru Biochemie je připravit vysoce kvalifikované vědecké pracovníky, kteří jsou schopni v praxi využít nejnovější poznatky z oboru biochemie, biotechnologie a genového inženýrství, bioinformatiky, molekulární genetiky a biologie a příbuzných chemických a biologických oborů, dokáží samostatně připravovat vědecké grantové projekty, plánovat výzkumnou činnost, orientovat se v moderních informačních technologiích, získávat a zpracovávat nejnovější vědecké informace z mezinárodních elektronických databází, vyhledávat a navazovat mezioborové spolupráce u nás i v zahraničí, komunikovat, sepisovat a prezentovat výsledky v anglickém jazyce. Těžiště studia spočívá v experimentální práci pod vedením zkušených a kvalifikovaných vysokoškolských učitelů. Studenti jsou zapojeni do výzkumných projektů často řešených ve spolupráci se zahraničními experty, a to například v oblasti biotechnologie, studia signálních drah a obranných mechanismů, studia vlivu struktury sloučenin na jejich biologickou aktivitu, studia aktivních míst enzymů metodami enzymové kinetiky a s využitím moderních biochemických, bioanalytických, proteomických a molekulárně biologických metodických přístupů.

Kde se uplatníte?

Široké teoretické, experimentální a manažerské zkušenosti předurčují absolventy tohoto oboru k tvůrčí vědecko-výzkumné práci, která je stále více žádána na nejrůznějších pracovištích výzkumných ústavů, vysokých škol, nemocnic a státních i soukromých výzkumných laboratoří v ČR a v zahraničí, jež se zabývají problematikou biochemie, biotechnologie, bioinformatiky a molekulární a buněčné biologie a genetiky s důrazem na uplatnění výstupů v praxi. Absolventi mají možnost další vědecké a pedagogické činnosti v ČR nebo na postdoktorských místech na špičkových zahraničích pracovištích.

Podmínky pro přijetí

Studenti jsou vybíráni na základě přijímacího řízení formou motivačního pohovoru, při němž tříčlenná komise zjišťuje studentův zájem o obor a úroveň předcházejících odborných znalostí. Nutnou podmínkou je absolvování navazujícího studia přírodovědného směru v oboru blízkém biochemii nebo molekulární biologii.