Studenti navazujícího magisterského studia získávají podrobné znalosti a praktické dovednosti ve specializovaných biochemických disciplínách, jako jsou enzymologie, metabolické regulace, molekulární biologie, klonování a genové inženýrství, moderních biotechnologických přístupů, rostlinné biochemie, forenzní chemie a fytochemie. Velký důraz je kladen na získání praktických dovedností v moderních experimentálních metodách, které zvyšují uplatnitelnost absolventů v praxi. Značný podíl ve výuce proto mají pokročilá cvičení zaměřená na moderní metody používané v biochemii a molekulární biologii, zahrnující chromatografické, elektroforetické, proteomické a mikroskopické metody a klonování a přípravy rekombinantních proteinů.

Kde se uplatníte?

Jako odborní a vedoucí pracovníci výzkumných a vývojových laboratořích vysokých škol a výzkumných ústavů, v klinických laboratořích v oblasti humánní nebo veterinární medicíny a farmacie, případně v kontrolních laboratořích státních institucí a soukromých podniků v zemědělství a biotechnologii. Absolventi mají také možnost pokračovat v doktorském studiu biochemie.

Podmínky pro přijetí

Absolventi bakalářského studia chemických oborů na Přírodovědecké fakultě UP s přímou prostupností budou přijati bez přijímacích zkoušek, pokud nebude překročena kapacita oboru. Studenti jsou přijímáni na základě výsledků písemného test z biochemie.

Předpokládaný počet přijatých: 20