Studenti tohoto programu si vybírají z následujících dvou specializací.

Specializace: Anorganické materiály

Cílem studia je příprava plně kvalifikovaných odborníků v oboru anorganická chemie nebo v oborech vyžadujících teoretické a praktické znalosti z oboru anorganické chemie. Vedle anorganické chemie je studentům poskytováno i základní vzdělání z ostatních chemických oborů (analytické, organické, fyzikální, materiálové chemie), a ze základů průmyslové výroby. Ve vlastním oboru je vzdělání zaměřeno především na soustavy sloučenin (anorganické, polymerní, koordinační, organokovové), metodiky studia jejich struktury a vlastností a na jejich syntézu i analýzu. Akcent je kladen na spojení molekulové/krystalové struktury s aplikovatelnými vlastnostmi anorganických materiálů.

Kde se uplatníte?

V institucích zabývajících se vědou a výzkumem, dále v českých i zahraničních firmách podnikajících v oblasti anorganických látek a materiálů. V případě absolvování souběžného doplňujícího studia učitelství chemie jako učitelé chemie na středních a základních školách. Je možné rovněž pokračovat v navazujícím doktorském studijním programu Anorganická

Specializace: Bioanorganická chemie

Cílem studia je příprava plně kvalifikovaných odborníků v oboru bioanorganické chemie, kteří budou disponovat teoretickými a praktickými dovednostmi spojenými se syntézou, analýzou a studiem biologicky aktivitních anorganických látek. Absolvent je schopen při vývoji a studiu nových léčiv rovnocenně spolupracovat se specialisty z oblasti medicíny, molekulární biologie a biochemie. Jeho vybavení teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi z oboru chemie v kombinaci s poměrně širokými teoretickými znalostmi biochemie a molekulární biologie a tyto mezioborové znalosti je schopen náležitě uplatnit v chemických či biochemických laboratořích chemických a lékařských institucí zabývajících se výzkumem, vývojem nebo výrobou biologicky aktivních látek či léčiv.

Kde se uplatníte?

Jako odborný pracovník výzkumného ústavu chemického, biochemického nebo farmaceutického zaměření, akademický nebo odborný pracovník vysoké školy chemického nebo farmaceutického zaměření, vývojový či provozní pracovník chemicky nebo farmaceuticky zaměřené firmy zabývající se výrobou nebo vývojem chemických látek a jejich směsí, léčiv nebo potravinových doplňků, nebo pracovník státních kontrolních institucí. V případě absolvování souběžného doplňujícího studia učitelství chemie jako učitelé chemie na středních a základních školách. Je možné rovněž pokračovat v navazujícím doktorském studijním programu Anorganická chemie nebo příbuzného oboru.

Podmínky pro přijetí

Absolventi bakalářských studijních oborů Chemie, Bioanorganická chemie nebo Bioorganická chemie a chemická biologie na Přírodovědecké fakultě UP budou přijati bez přijímacích zkoušek na základě přímé prostupnosti. Absolventi ostatních chemických oborů a absolventi jiných vysokých škol vykonají přijímací zkoušku z anorganické, fyzikální, organické a analytické chemie.

Předpokládaný počet přijatých: 20