Studium jednoho ze základních chemických oborů, jehož úkolem je zkoumání vlastností látek a chemických dějů s cílem využít je v kvalitativní i kvantitativní analýze chemických individuí i jejich směsí, zahrnuje teoretické předměty a praktická cvičení pokrývající všechny základní oblasti a metody analytické chemie. Studenti jsou vedeni k tomu, aby dokázali samostatně řešit analytické problémy, tvůrčím způsobem vyvíjeli a aplikovali analytické postupy i komunikovali s odborníky z jiných oborů. Díky tomu se mohou zapojit i do řešení komplexnějších mezioborových výzkumných problémů.

Kde se uplatníte?

V řídicích funkcích chemických podniků a v řadě různých laboratoří chemických, klinických, farmaceutických, environmentálních, zemědělských, potravinářských a v laboratořích kontrolních institucí. Jsou rovněž připraveni pro další studium v doktorském programu analytické chemie nebo příbuzném u nás i v zahraničí.

Podmínky pro přijetí

Uchazeči jsou přijímáni na základě úspěšného složení písemné přijímací zkoušky z chemie, která ověřuje znalosti z obecné a anorganické, organické, fyzikální a analytické chemie. Bez přijímací zkoušky budou přijati absolventi bakalářských programů s přímou prostupností, tedy programů Chemie, Bioanorganická chemie, Bioorganická chemie a chemická biologie a absolventi bakalářského programu Chemie – analytik specialista. Absolventům jiných programů oblasti vzdělávání Chemie může být přijímací zkouška prominuta na písemnou žádost, pokud jejich vážený studijní průměr z bakalářského stupně studia je menší nebo roven 2,00.

Předpokládaný počet přijatých: 20