Studijní program poskytuje studentům základní teoretické a praktické vědomosti o podstatě biologických, chemických, biochemických, biotechnologických a molekulárně biologických procesů spojených s uplatněním moderních biotechnologických metod. Tento obor vychovává odborníky pro laboratorní a technologická pracoviště, na kterých je možnost uplatnit základní znalosti molekulární biologie, chemie, biochemie, buněčné biologie, mikrobiologie, bioinženýrství a dalších přírodovědných disciplín.

 

Kde se uplatníte?

V oblasti zemědělských, potravinářských, chemických, farmaceutických a environmentálních biotechnologií. A to v laboratořích, výrobních a biotechnologických zařízeních firem a výrobních podniků v oblastech zemědělství, potravinářství a farmaceutického průmyslu, včetně akademických institucí, výzkumných a šlechtitelských ústavů a státní správy zajišťující kontrolu životního prostředí.

 

Podmínky pro přijetí

Studenti jsou přijímáni na základě přijímací zkoušky z chemie a biologie. Přijímací zkoušky lze prominout účastníkům krajského či vyššího kola středoškolských soutěží v biologii nebo chemii, kteří se umístí na 1. až 3. místě, kdy tito uchazeči zároveň musí mít na SŠ ve všech posledních 4 ročnících klasifikaci z chemie a z biologie menší nebo rovnou 2,00.

Přijímací zkoušky lze prominout také pro studenty s průměrným prospěchem ze všech předmětů ve všech ročnících SŠ menším nebo rovným 1,50 (za poslední ročník se zohledňuje pololetní vysvědčení).

Hodnoticí kritérium v případě většího počtu uchazečů nad stanovený limit bude vycházet z pořadí na základě celkového průměru známek ze všech předmětů SŠ za poslední 4 ročníky.